Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Оникiй Валерiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32177846

4. Місцезнаходження

95034, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд. 2/79, оф. 902

5. Міжміський код, телефон та факс

06560 21327 06560 21364

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

kug.crimea.ua

в мережі Інтернет

23.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки:
Емiтентом не випускалися акцiї та будь-якi iншi цiннi папери.
Емiтент у звiтному перiодi не займався видами дiяльностi,що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому
Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФ 3).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

18821050005000429

3. Дата проведення державної реєстрації

19.09.2002

4. Територія (область)

Автономна Республіка Крим

5. Статутний капітал (грн)

12648956.96

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.00

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

61

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 82.99 надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.н, 46.73 оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства

Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв, якi правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi. Учасники Товариства: 1) Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед" (Британськi Вiргiнськi Острови) в особi представника Патюти Олега Олексiйовича за довiренiстю Демостенiса Хрисомiласа"; 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асторiя-Груп" (Україна) в особi генерального директора Осiпової Олени Юрiївни.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Пiвденний"

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26002000026535

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АБ "Пiвденний"

5) МФО банку

328209

6) поточний рахунок

26003010026535


IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування

ТОВ "Градiнвест"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

35693613

4. Місцезнаходження

м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/Київська, б. 2, оф. 902

5. Опис

Згiдно Статуту ТОВ "Градiнвест" змiнами вiд 26.11.2008р. реєстрацiйний № 18821050001013695 (Протокол Загальних Зборiв Учасникiв вiд 13.11.2008р. № 4) ТОВ "Кримська Юридична Група" є учасником ТОВ "Градiнвест" - внесок складає 872000 грн., що становить 75% Статутного фонду. Змiнами до Статуту ТОВ "Градiнвест" вiд 25.12.2013р. внесок ТОВ "Кримська Юридична Група" зменшений до 41,0 тис. грн.

 

1. Найменування

ТОВ "Гамбiт-С"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

33434494

4. Місцезнаходження

м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, оф.902

5. Опис

Згiдно Статуту ТОВ "Гамбiт-С" в редакцiї вiд 06.09.2012р. реєстрацiйний № 18821050011003065 (Протокол Загальних Зборiв Учасникiв вiд 26.07.2012р. № 1/12) ТОВ "Кримська Юридична Група" є учасником ТОВ "Гамбiт-С" - внесок складає 5000000 грн., що становить 98,34%.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оникiй Валерiй Олексiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС 491211 12.11.1997 Київський РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму

4. Рік народження

1968

5. Освіта

вища (iнженер-енергетик)

6. Стаж керівної роботи (років)

9

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Комерцiйний директор Торгово-енергетичної компанiї "Iтера-Динамо"

8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кукарских Майя Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕЕ 259001 16.05.2000 Алуштинський МВ ГУ МВС України в Криму

4. Рік народження

1978

5. Освіта

вища (спецiальнiсть "Фiнанси та кредит" квалiфiкацiя економiст)

6. Стаж керівної роботи (років)

4

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товаровед ДП "САВ-АЛ".

8. Опис

На посадi виконуючого обов`язки головного бухгалтера з 29.01.2010р. - призначена наказом № 2-К вiд 27.01.2010р.
Наказом вiд 01.04.2010р. № 10-К призначена з 01.04.2010р. на посаду головного бухгалтера.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

31752402

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Верхнiй Вал, б. 72

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво ДКЦПФР № 2

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.12.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

+38 044 4902550 +38 044 4902550

8. Вид діяльності

Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi, дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки

9. Опис

ТОВ "Кримська Юридична Група" у квiтнi 2011р. стало вiдомо про виключення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ "Кредит - Рейтинг" (Рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15 березня 2011р. № 246).

1. Найменування

Приватне пiдприємство "Ленд-аудит"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

32468271

4. Місцезнаходження

АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Б. Хмельницького/вул. Генерала Попова, б. 18/5, оф. 7

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3201

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.05.2003

7. Міжміський код та телефон/факс

0652 620 275 0652 620 275

8. Вид діяльності

аудиторськi послуги

9. Опис

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Б Грiнченка, 3

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

лiцензiя АВ № 581322

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

+38 044 279 66 51 +38 044 279 13 22

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Додаткова iнформацiя вiдсутня.


2. Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.01.2008

12/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

211110

Бездокументарні іменні

8528844.00

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї А - розмiщенi. Облiгацiї серiї А частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 211110 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

15/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

206587

Бездокументарні іменні

834611.80

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї D- розмiщенi. Облiгацiї серiї D погашенi частково грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 206587 шт. облiковуються на рахунку у цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

16/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фонодового ринку

цільові

40.40

206587

Бездокументарні іменні

834611.80

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Е розмiщенi у кiлькостi 10000 шт. Облiгацiї серiї Е погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї серiї Е у кiлькостi 10000 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

18/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

203627

Бездокументарні іменні

8226530.80

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї G - розмiщенi. Облiгацiї серiї G погашенi частково грошовими коштами, частково шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 203627 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

19/2/8

Державних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

203628

Бездокументарні іменні

8226571.20

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Н - розмiщенi. Облiгацiї серiї Н погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 203628 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

21/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

4375

Бездокументарні іменні

176750.00

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї J - розмiщенi. Облiгацiї серiї J погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 4375 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

24/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

4310

Бездокументарні іменні

174124.00

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї М - розмiщенi. Облiгацiї серiї М погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 4310 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

27/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

40.40

4451

Бездокументарні іменні

179820.40

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Р - розмiщенi. Облiгацiї серiї Р погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 4451 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

30/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

цільові

60600.00

3

Бездокументарні іменні

181800.00

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї S - розмiщенi. Облiгацiї серiї S погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2013р. облiгацiї у кiлькостi 3 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

23.01.2008

33/2/08

Державна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку

цільові

60600.00

32

Бездокументарні іменні

1939200.00

0.00

немає

0.00

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї V - розмiщенi. Облiгацiї серiї V частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на нежитловi примiщення (машиномiсця). Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 32 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

37407

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

кредит ВАТ"Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест" (АК

13.08.2007

15497.34

12.000

19.07.2009

кредит ВАТ"Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест" (АК

18.04.2008

21909.20

12.500

29.01.2009

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

3137

X

X

внесок до статутного фонду ТОВ "Градiнвест"

26.11.2008

11.300

X

26.11.2009

внесок до статутного фонду ТОВ "Гамбiт-С"

06.09.2012

3125.8

X

29.09.2013

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

645296

X

X

Інші зобов'язання

X

69452

X

X

Усього зобов'язань

X

755292

X

X

Опис:

Заборгованiсть по залучених кредитах уповноважених банкiв в iноземнiй валютi становить в еквiвалентi 37407 тис. грн. До складу фiнансової допомоги на зворотнiй основi входить сума позик в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв в еквiвалентi 644316 тис. грн. В суму iнших зобов`язань серед iншого включенi нарахованi проценти за користування позиками в iноземнiй валютi вiд нерезидентiв в еквiвалентi 55714 тис. грн.


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

На момент надання iнформацiї в ЖК "Брiз" збудований повнiстю. ТОВ "Кримська Юридична Група" отриманий Сертифiкат серiї № 164131710292 вiд 20.06.2013р., виданий Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України, яким засвiдчена вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об`єкта: "Коригування проекту початого будiвництва житлового будинку з збiльшенням поверховостi i кiлькостi квартир в районi житлового будинку № 32 по вул. Октябрськiй в м. Алушта". Житловомоу будинку привласнена поштова адреса: м. Алушта, вул. Шкiльна, б. 19. На частину житлових/нежитлових примiщень оформлено право власностi безпосередньо ТОВ "Кримська Юридична Група" та фiзичними особами - покупцями майнових прав.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110000000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників

61

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Куйбишева/Київська, буд. 2/79, оф. 902, м. Сiмферополь, Автономна Республiка Крим, 95017

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

12

11

0

первісна вартість

1001

54

54

0

накопичена амортизація

1002

42

43

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

184900

185900

0

Основні засоби:

1010

15987

15393

0

первісна вартість

1011

27161

27154

0

знос

1012

11174

11761

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


15832


15832


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

3730

6057

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

220461

223193

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2408

3368

0

Виробничі запаси

1101

2408

3368

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

75

75

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

32841

32971

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


4431


4695


0

з бюджетом

1135

43204

42224

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3077

3033

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

9687

569

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5

5

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1608

2579

0

Усього за розділом II

1195

97336

89519

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

125941

123873

0

Баланс

1300

443738

436585

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

12649

12649

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-124632

-328256

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-111983

-315607

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

41831

37407

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

462312

645296

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

504143

682703

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1410

1389

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

73

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

5

89

0

за розрахунками з оплати праці

1630

12

103

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

292

292

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

49859

67543

0

Усього за розділом IІІ

1695

51578

69489

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

443738

436585

0

 

Примітки

По рядку 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" вiдображенi накопиченi витрати на будiвництво об`єкту Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель".
По рядку 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" вiдображенi заявленi суми до бюджетного вiдшкодування та суми вхiдного ПДВ.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

498

414

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 781 )

( 446 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 283 )

( 32 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3048

300

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1654 )

( 1582 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 200138 )

( 175 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 199027 )

( 1489 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

157

85

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 4754 )

( 2934 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 203624 )

( 4339 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 203624 )

( 4339 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-203624

-4339

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

105

33

Витрати на оплату праці

2505

867

832

Відрахування на соціальні заходи

2510

342

314

Амортизація

2515

587

268

Інші операційні витрати

2520

2593

2719

Разом

2550

4494

4166

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

По рядку 2000 "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображенi доходи вiд надання юридичних послуг, послуг зберiгання матерiалiв, отримання процентiв за користування товарним кредитом, вiд реалiзацiї майнових прав на житловi/нежитловi примiщення та .
По рядку 2250 "Фiнансовi витрати" вiдображається сума нарахованих процентiв за користування запозиченими коштами вiд нерезидентiв по договорах позики.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


2481


819

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

179

78

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

1390

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 2964 )


( 1887 )

Праці

3105

( 776 )

( 833 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 258 )

( 326 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 41 )

( 211 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 292 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2400 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-4071

-970

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

157

84

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 36 )

( 1381 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

121

-1297

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

9746

16486

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

15000

24000

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-5254

-7514

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-9204

-9781

Залишок коштів на початок року

3405

9687

9899

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

86

0

Залишок коштів на кінець року

3415

569

118

 

Примітки

У звiтному перiодi чистий рух грошових коштiв (р. 3400) з вiд`ємним значенням у зв`язку з тим, що в основному фiнансування своїх витрат Емiтентом здiйснювалося за рахунок запозичених коштiв, якi надходили за договором позики в iноземнiй валютi вiд нерезидента.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

У вiдповiдностi Нацiональним положеннмя (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73, та облiкової полiтики пiдприємства Емiтентом обраний спосiб складання фiнансової звiтностi, а саме Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. На пiдставi вищевикладеного Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом Емiтентом не заповнюється.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

12649

0

0

0

-124632

0

0

-111983

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

12649

0

0

0

-124632

0

0

-111983

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-203624

0

0

-203624

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

755

0

755

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-203624

0

0

-203624

Залишок на кінець року

4300

12649

0

0

0

-328256

0

0

-315607

 

Примітки

У звiтному перiодi непокритий збиток ТОВ "Кримська Юридична Група" склав 328256 тис. грн. Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн в облiковiй полiтицi Емiтента не вiдбувалося.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских