Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Оникiй В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

32177846

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Автономна Республіка Крим , немає, 95034, м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/вул. Київська, б. 2/79, оф. 902

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

06560 21327 06560 21364

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

kug2004@list.ru

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 71

 

12.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

kug.crimea.ua

в мережі Інтернет

17.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

X

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

 

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

Емiтентом не заповненi наступнi пункти:
1 д) ТОВ "Кримська Юридична Група" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.
4 б) Посадовi особи Емiтента не володiють частками (акцiями) Емiтента.
5. ТОВ "Кримська Юридична Група" не є акцiонерним товариством, тому учасники Товариства не володiють акцiями.
6. ТОВ "Кримська Юридична Група" не є акцiонерним товариством, тому загальнi збори акцiонерiв не проводяться.
7. Протягом звiтного перiоду (2011р.) дивiденди учасникам Товариства не сплачувалися.
9 а) ТОВ "Кримьска Юридична Група" в 2011р. будь-якi акцiї не випускало.
9 в) ТОВ "Кримська Юридична Група" випущенi тiльки облiгацiї (iнформацiя наведена у пунктi 9 б)), iншi цiннi папери не випускалися.
9 г) В 2012р. викуп власних акцiй не проводився, т.к. акцiї Товариством не випускалися.
9 г) ТОВ "Кримська Юридична Група" не володiє похiдними цiнними паперами.
9 д) ТОВ "Кримська Юридична Група" протягом 2012р. сертифiкати цiнних паперiв не видавалися.
11 г) ТОВ "Кримська Юридична Група" не заповнюється - Емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14. Роздiл 14 не заповнений - ТОВ "Кримська Юридична Група" не є акцiонерним товариством.
26. Роздiл 26 не заповнюється - ТОВ "Кримська Юридична Група" не є акцiонерним товариством.
28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складається вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Товариством не складається.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ТОВ "Кримська Юридична Група"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс

95034

3.1.5. Область, район

Автономна Республіка Крим , немає

3.1.6. Населений пункт

м. Сiмферополь

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Куйбишева/вул. Київська, б. 2/79, оф. 902

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

18821050005000429

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.09.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Сiмферопольської мiської ради Автономної Республiки Крим

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

12648956.96

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

11893919.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АБ "Пiвденний" в м. Сiмферополi

3.3.2. МФО банку

384652

3.3.3. Поточний рахунок

26003301070301

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

ПАТ "Укрсоцбанк"

 

3.3.5. МФО банку

 

300023

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

26001010473980

 

 

3.4. Основні види діяльності

41.20

будiвництво житлових i нежитлових будiвель

82.99

надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у

46.73

оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

господарська дiяльнiсть, пов`язана iз створенням об`єктiв архiтектури

614060 Серiя АВ

09.03.2012

Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю в Автономнiй Республiцi Крим

29.02.2017р.

Опис

ТОВ "Кримська Юридична Група" по закiнченнi дiї Лiцензiї планується подовження її дiї.

 

 

3.7. Інформація про рейтингове агентство

 

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"

уповноважене рейтингове агентство

24.12.2012

uaCC

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв, якi правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства.
До виняткової компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв вiдноситься:
- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання;
- внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного капiталу;
- призначення (найом) i вiдклик Директора i Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноваженнь вiдповiдних контрольних органiв;
- затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, розподiл прибутку та збиткiв Товариства;
- вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника;
- прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;
- прийняття рiшення про вiдчудження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства;
- визначення компетенцiї виконавчого органу Товариства;
- створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх положень (статутiв), участь в утвореннi товариств;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- затвердження правил процедури й iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;
- встановлення розмiру, форми та порядку внесення учасником додаткових вкладiв до статутного капiталу;
- вирiшення питаннь оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств.
Виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор, який пiдзвiтний Загальним Зборам i який забезпечує виконання його рiшеннь.
Директор:
- без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, судах, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, як в Українi, так i в iнших країнах;
- укладає вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори та правочини, видає доручення, вiдкриває у банках поточнi та iншi рахунки;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених рiшенням Загальних Зборiв;
- несе персональну вiдповiдальнiсть за господарську та фiнансову дiяльнiсть Товариства;
- призначає на посаду i звiльняє з посади головного бугалтера, керiвника i фахiвцiв пiдроздiлiв апарата управлiння i структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначає умови та систему оплати працi працiвникiв Товариства, розробляє та затверджує штатний розклад Товариства, його фiлiй та представництв;
- вiдповiдає за стан облiку вiйськовозобов'язаних i призовникiв, якi працюють у Товариствi, за дотримання правил пожежної безпеки;
- виконує iншi функцiї, що випливають iз цього Статуту.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед"

немає

немаєБританськi Вiргiнськi Острови м. Роуд-Таун, Крегмур-Чемберз, а/с 71

99.990000000000

ТОВ "Асторiя-Груп"

34212295

95017Україна м. Сiмферополь пр-т Кiрова, буд. 43-А, кв. 28

0.010000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

 

 

 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв за звiтний 2012р. склала 85 чол.
Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 4552,3 тис. грн., при фондi оплати працi у 2011р. - 3544 тис. грн. Збiльшення склало 1008,3 тис. грн., що пов`язано iз збiльшенням кiлькостi працюючих на пiдприємствi та пiдвiщенням рiвня заробiтної плати.
Середня заробiтна плата в мiсяць у 2012р. склала 4463 грн., у 2011р. була 4160 грн. Пiдвiщення склало 7,3%.
Трудовi вiдносини працiвникiв Товариства регулюються законодавством України про працю, Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та посадовими iнструкцiями.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення досить виского рiвня квалiфикацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства.
У звiтному перiодi для забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї спiвробiтникiв Товариства здiйснена пiдписка на друкованi видання, органiзовано забезпечення нормативно-правовою базою "Лiга".
Товариство самостiйно розробляє i затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та систему оплати працi спiвробiтникiв Товариства i залучених працiвникiв вiдповiдно до чинного законодавства. Загальний розмiр виплат за результатами працi окремих працiвникiв Товариства не обмежується.
Праця окремих працiвникiв може здiйснюватися як на основi штатних посад, так i за сумiсництвом.
Виробничi та трудовi вiдносини, включаючи питання прийому на роботу i звiльнення, режиму працi i вiдпочинку, оплати працi, гарантiй i компенсацiй, регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами) вiдповiдно до чинного законодавства.
Директор забезпечує створення здорових i безпечних умов працi працiвникам Товариства та забезпечує виконання положень Закону України "Про охорону працi".
Товариство вiдповiдно до чинного законодавства має право придбати для своїх працiвникiв за рахунок Товариства житло, транспортнi засоби, предмети споживання, путiвки, заходи вiдпочинку, оплачувати утримання дiтей у дошкiльних i навчальних закладах, встановлювати додатковi вiдпустки, надавати кредити, позики та матерiальну допомогу своїм працiвникам.
Штатнi працiвники Товариства пiдлягають соцiальному страхуванню i соцiальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених законодавством.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Оникiй Валерiй Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС 491211 Київський РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища (iнженер-енергетик)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комерцiйний директор Торгово-енергетичної компанiї "Iтера-Динамо"

6.1.8. Опис

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кукарских Майя Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕЕ 259001 Алуштинський МВ ГУ МВС України в Криму

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища (спецiальнiсть "Фiнанси та кредит" квалiфiкацiя економiст)

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товаровед ДП "САВ-АЛ".

6.1.8. Опис

На посадi виконуючого обов`язки головного бухгалтера з 29.01.2010р. - призначена наказом № 2-К вiд 27.01.2010р.
Наказом вiд 01.04.2010р. № 10-К призначена з 01.04.2010р. на посаду головного бухгалтера.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПрАТ "ВДЦП"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська немає м. Київ вул. Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

лiцензiя АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.04.2012

Міжміський код та телефон

+38 044 5854240

Факс

+38 044 5854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Ємiтентом лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку не отримувалася.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04070 Україна Київська немає м. Київ вул. Межгiрська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 2

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.12.2006

Міжміський код та телефон

+38 044 4902550

Факс

+38 044 4902554

Вид діяльності

консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння, дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки

Опис

Емiтентом лiцензiя на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку не отримувалася.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

"Ленд-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32468271

Місцезнаходження

95034 Україна Автономна Республіка Крим немає м. Сiмферополь вул. Б. Хмельницького/вул. Генерала Попова, б. 18/

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво № 3201

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.04.2012

Міжміський код та телефон

0652 62 02 75

Факс

0652 62 02 75

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Ємитентом лiцензiя на право провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку не отримувалася.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

11.2.1. Процентні облігації

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13.08.2008

673/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

1000.000

70000

Документарні іменні

70000000.000

3.000000000000

наступного дня за останнiм днем вiдсотк. період

673200.00

11.08.2013

Опис

Рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй ТОВ "Кримська Юридична Група" прийнято згiдно протоколу № 30 засiдання Загальних Зборiв Учасникiв Товариства вiд 16 липня 2008р. Кiлькiсть випущених облiгацiй 70 000 шт. номiнальною вартiстю 1000 грн. 00 коп. за кожну облiгацiю. Загальна номiнальна вартiсть випуску 70 000 000 грн. Облiгацiї випускаються у бездокументарнiй формi. Облiгацiї запезпеченi порукою iншої юридичної особи на пiдставi договору поруки. Умовами випуску не передбачається можливiсть обмiну випущених облiгацiй на акцiї Емiтента. Метою випуску облiгацiй є залучення коштiв юридичних та фiзичних осiб. Джерелом погашення позики та виплати доходу по облiгацiях є кошти, отриманi вiд господарської дiяльностi Товариства, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов`язкових платежiв. Права, що надаються власникам облiгацiй: купувати та продавати облiгацiї, отримувати доходи у виглядi нарахування вiдсоткiв, отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi термiну погашення облiгацiй, пред`являти облiгацiї Емiтенту до погашення в обумовленi умовами випуску строки, пред`являти облiгацiї Емитенту до викупу в обумовленi умовами випуску строки, здiйснювати з облiгацiями iншi, не забороненi законодавством України, операцiї з цiнними паперами. Дата початку розмiщення облiгацiй - 15 серпня 2008р. Дата погашення облiгацiй - 15 жовтня 2008р., або дата прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення. Строк обiгу облiгацiй - до 09.08.2013р. Виплата доходу за вiдсотковими перiодами здiйснюється наступного дня за останнiм днем вiдсоткового перiоду. Вiдсотки по облiгацiях нараховуються вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв, кожен з яких становить 91 календарний день. Виплата за вiдсотковими перiодами здiйснюється в нацiональнiй валютi - гривнi. Вiдсотковий дохiд розраховується по кожнiй облiгацiї. Вiдсоткова ставка по першому - четвертому вiдсотковим перiодам встановлюється 19,5% рiчних. Вiдсоткова ставка по п`ятому та рештi вiдсотковим перiодам встановлюється за рiшенням Емiтента виходячи з кон`юктури ринку, але не може бути менше 3% рiчних. Дата погашення облiгацiй - 09 серпня 2013р. Цiна погашення облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi облiгацiй - 1000 грн. та виплачується разом iз вiдсотковим доходом за останнiй вiдсотковий перiод. Емiтент має право на дострокове погашення випуску облiгацiй, якщо ним буде викуплено 100% обсягу випуску. У звiтному перiодi Емiтентом здiйснений викуп облiгацiй по номiнальнiй вартостi у кiлькостi 45000 шт. на загальну суму 45000000 грн. Усього станом на 31.12.2012р. викуплено процентних облiгацiй у кiлькостi 70000 шт. на загальну суму 70000000 грн. Емiтент звернувся до НКЦБФР iз звiтами про дострокове погашення процентних облiгацi та вiдповiдно iз проханням про призупинення обiгу та скасування випуску процентних облiгацiй. НКЦБФР Розпорядженням № 31-КФ-ЗО-О вiд 23.11.2012р. призупинений обiг облiгацiй серiї "Y".

 

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23.01.2008

12/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

211110

Документарні іменні

8528844.000

Одна облiгацiя серiї А дає право на отримання 0,01 кв. дециметру загальної площi житлового примiщення (квартири ) у блоцi "Б1" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Облiгацiї серiї А частково погашенi грошовими коштами, частково- шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї А у кiлькостi 211110 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї А - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 11 березня 2008р. реєстрацiйний № 12/2/08. Облiгацiї серiї А частково погашенi грошовими коштами, частково -шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення.

 

23.01.2008

15/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

206587

Документарні іменні

8346114.800

Облiгацiї серiї D. Одна облiгацiя серiї D дає право на отримання 0,01 кв. дециметру загальної площi житлового примiщення (квартири ) у блоцi "Б2" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї D частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї D у кiлькостi 206587 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї D - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 15/2/08. Облiгацiйї серiї D погашенi частково грошовими коштами, частково шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення.

 

23.01.2008

16/2/08

Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

296587

Документарні іменні

8346114.800

Облiгацiї серiї Е. Одна облiгацiя серiї E дає право на отримання 0,01 кв. дециметру загальної площi житлового примiщення (квартири ) у блоцi "Б2" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї Е розмiщенi у кiлькостi 10000 шт. Облiгацiї серiї Е погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї Е у кiлькостi 10000 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Е розмiщенi у кiлькостi 10000 шт. на суму 404000 грн. Замiсть тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску вiд 23.01.2008р. реєстрацiйний № 16/2/08-Т ДКЦПФР видане постiйне свiдоцтво 04 березня 2010р. реєстрацiйний № 16/2/08. Облiгацiї серiї Е погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

18/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

203627

Документарні іменні

8226530.800

Облiгацiї серiї G. Одна облiгацiя серiї G дає право на отримання 0,01 кв. дециметру загальної площi житлового примiщення (квартири ) у блоцi "Г" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї G частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї G у кiлькостi 203627 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї G - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 18/2/08. Облiгацiї серiї G погашенi частково грошовими коштами, частково шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення.

 

23.01.2008

19/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

203628

Документарні іменні

8226571.200

Облiгацiї серiї H. Одна облiгацiя серiї Н дає право на отримання 0,01 кв. дециметру загальної площi житлового примiщення (квартири ) у блоцi "Г" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї Н погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї Н у кiлькостi 203628 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Н - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 31 травня 2008р. реєстрацiйний № 19/2/08. Облiгацiї серiї Н погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

21/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

4375

Документарні іменні

176750.000

Облiгацiї серiї J. Одна облiгацiя серiї J дає право на отримання 0,01 кв. дециметру корисної площi нежитлового примiщення у блоцi "Б1" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї J погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї J у кiлькостi 4375 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї J - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 21-2/08. Облiгацiї серiї J погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

24/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

4310

Документарні іменні

174124.000

Облiгацiї серiї M. Одна облiгацiя серiї М дає право на отримання 0,01 кв. дециметру корисної площi нежитлового примiщення у блоцi "Б2" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї М погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї М у кiлькостi 4310 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї М - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 26 березня 2008р. реєстрацiйний № 24/2/08. Облiгацiї серiї М погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

27/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

40.400

4451

Документарні іменні

179820.400

Облiгацiї серiї P. Одна облiгацiя серiї Р дає право на отримання 0,01 кв. дециметру корисної площi нежитлового примiщення у блоцi "Г" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї Р погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї Р у кiлькостi 4451 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї Р - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 27/2/08. Облiгацiї серiї Р погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

30/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

60600.000

3

Документарні іменні

181800.000

Облiгацiї серiї S. Одна облiгацiя серiї S дає право на отримання 1 машиномiсця в пiдземнiй стоянцi блоку "А" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї S погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї S у кiлькостi 3 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї S - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 30/2/08. Облiгацiї серiї S погашенi грошовими коштами.

 

23.01.2008

33/2/08

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

60600.000

32

Документарні іменні

1939200.000

Облiгацiї серiї V. Одна облiгацiя серiї V дає право на отримання 1 машиномiсця в пiдземнiй стоянцi блоку "В" багатоквартирного житлового комплексу за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32. Торгiвля цiнними паперами здiйснюється в Українi. Облiгацiї серiї V частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на нежитловi примiщення (паркомiсця). Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї V у кiлькостi 32 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.

30.06.2010

Опис

Облiгацiї серiї V - розмiщенi. Емiтентом отримане постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй 18 квiтня 2008р. реєстрацiйний № 33/2/08. Облiгацiї серiї V погашенi частково грошовими коштами, частково шляхом передачi майнових прав на нежитловi примiщення - машиномiсця.


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група" засновано згiдно iз Рiшенням Установчих зборiв та зареєстровано Виконавчим комiтетом Сiмферопольської мiської ради Автономної Республiки Крим 19 вересня 2002р. реєстрацiйний № 18821050005000429. Змiни в органiзацiйно-правовiй формi Товариства з моменту державної реєстрацiї не вiдбувалися. Змiни в найменуваннi Товариства з моменту державної реєстрацiї не вiдбувалися.
Засновники на момент утворення Товариства:
- Агопова Надiя Володимирiвна /паспорт серiї ЕЕ № 672468, виданий Центральним РО Сiмферопольського ГУГУ МВД України в Криму 20.05.2002р.;
- Некомерцiйне партнерство "Об`єднання санаторно-курортних оздоровниць "ТАВРОСС" /129090, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. Троїцька, б. 17, буд. 1/.
Учасниками на звiтну дату є:
- Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед" /Британськi Вiргiнськi Острови/;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асторiя-Груп" /Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, пр-т. Кiрова, б. 43-А, кв. 28/ - редакцiя Статуту вiд 27.10.2010р. реєстрацiйний № 18821050017000429.
Статутний капiтал Товариства змiнувався наступним чином:
- на момент утворення Товариства - встановлений у розмiрi 16500 грн.;
- знiдно змiн до Статуту вiд 21.02.2008р. реєстрацiйний № 188210500090004 - розмiр Статутного капiталу встановлений в сумi 17692500 грн.;
- згiдно змiн до Статуту вiд 01.07.2008р. реєстрацiйний № 18821050010000424 - розмiр Статутного капiтату встановлений в сумi 9818147,67 грн.;
- згiдно змiн до Статуту вiд 29.04.2010р. реєстрацiйний № 18821050016000429 - розмiр Статутного капiталу встановлений в сумi 10013626,09 грн.
- згiдно змiн до Статуту вiд 12.11.2012р. реєстрацiйний № 18821050021000429- розмiр Статутного капiталу встановлениц в сумi 12648956,96 грн.
Члени виконавчого органу не володiють часткою у Статутному капiталi.
Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом року не вiдбувалося.
Рiшення про випуск облiгацiй, вiдповiдно до Статуту Товариства, прийнято Рiшеннями учасника ТОВ "Кримська Юридична Група" вiдповiдно:
- № 7 вiд 30.07.2007р. (iз змiнами згiдно рiшення № 17 вiд 01.10.2007р.) - випуск цiльових облiгацiй (вiдкрита емiсiя);
- № 30 вiд 16.07.2008р. - випуск процентних облiгацiй (закрита емiсiя).
Попереднiх випускiв цiнних паперiв Емiтент не проводив.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв, який правомочний приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства.
Виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, є директор, який пiдзвiтний Загальним Зборам Учасникiв i який забезпечує виконання його рiшень.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Склад i порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї затверджується Загальними Зборами Учасникiв.
Для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням Загальних Зборiв Учасникiв може призначитися аудиторська перевiрка. Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та звiтностi Товариства встановлюється Учасником.
На пiдставi рiшення вiд 06.08.2007р. № 8 було призначено Ревiзора. Рiшенням вiд 01.08.2008р. № 27. Ревiзор був звiльнений. На звiтну дату посада Ревiзора вакантна.
Товариство не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх компанiй, представництв та фiлiй.
У наступному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не передбачається.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк ТОВ "Кримська Юридична Група" здiйснюється згiдно з Законом України вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i технологiї обробки облiкових даних.
Облiкова полiтика Товариства встановлена на пiдставi наказу № 1 вiд 04.01.2012р.
На пiдприємствi впроваджений План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств i установ, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291.
Нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку застосовуються пiдприємством з моменту набрання ними чинностi; мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку не застосовуються.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається з додержанням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, а також "Порядку надання фiнансової звiтностi", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 28.02.2000р. № 419, нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку зi змiнами та доповненнями.
Основними критерiями облiкової полiтики Товариства у 2011р. є:
- встановити довжину операцiйного циклу для надання послуг - 1 рiк;
- здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних засобiв у вiдповiдностi iз вимогами ПБО 7; одиницею облiку вважати окремий об`єкт. Строк отримання майбутнiх вигод вiд експлуатацiї - бiльше 1 року;
- до основних фондiв вiдносити матерiальнi активи пiдприємства, якi використовуються для ведення господарської дiяльностi, строк корисного використання яких перевищує 1 рiк та вартiсть яких вище 2500 грн.;
- прийняти лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї рiвною нулю;
- при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовувати прямолiнiйний метод, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв; при нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв використовувати прямолiнiйний метод;
- витрати на поточний ремонт та обслуговування основних засобiв включати до складу валових витрат;
- проводити переоцiнку основних засобiв, якщо їх остаточна вартiсть вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату баланса бiльш нiж на 15%; у випадку переоцiнки окремого об`єкту групи здiйснювати переоцiнку усiєї групи на ту ж дату;
- переглядати в кiнцi звiтного року строки отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв;
- переглядати та змiнювати методи амортизацiї, якщо це пiдвищить економiчну ефективнiсть виробництва;
- встановити вартiсну межу для предметiв, якi входять в МНМА, у розмiрi до 2500 грн., строк корисного використання яких бiльше 1 року;
- встановити для МНМА нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об`єкта;
- одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв вважати об`єкт;
- амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнейним методом, строк корисного використання встановлювати по кожному конкретному об`єкту;
- встановити, що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку є окреме найменування виду запасiв;
- здiйснювати зарахування запасiв на баланс по їх первiсної вартостi;
- застосовувати метод оцiнки вибуття запасiв за середньозваженою собiвартостi, по кожнiй операцiї;
- здiйснювати класифiкацiю дебiторської заборгованостi шляхом групування за термiном її погашення;
- вiдображати суми дебiторської заборгованостi в пiдсумках балансу;
- визнавати поточну дебiторську заборгованiсть безнадiйною тiльки у випадку повної впевненостi щодо її неповернення боржником або по якiй сплив термiн позовної давнини; списання безнадiйної дебiторської заборгованостi здiйснювати тiльки за розпорядженням директора;
- в балансi поточнi зобов`язання вiдображати по сумi погашення; забезпечення на вiдшкодування майбутнiх платежiв не утворюються;
- дохiд визнається на дату надання послуг або вiдвантаження будiвельних матерiалiв;
- визнання витрат здiйснюється вiдповiдно до П (С) БУ 16;
- до складу собiвартостi реалiзованих послуг включати: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, загальновиробничi витрати;
- до перелiку постiйних загальновиробничих витрат вiдносити: витрати на управлiння виробництвом; амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення; витрати на утримання та експлуатацiю виробничих примiщень; витрати на ремонт основних засобiв; витрати на вдосконалення технологiї та органiзацiї виробництва; витрати на охорону працi та технiку безпеки, на охорону навколишнього середовища;
- до складу адмiнiстративних витрат вiдносити: оплату працi адмiнiстративного персоналу, вiдрахування на обов`язкове страхування; витрати на вiдрядження; поштово-телеграфнi витрати; витрати на утримання та ремонт адмiнiстративних примiщень та обладнання; оплата аудиторських, юридичних та iнших послуг; сплата мита та мiсцевих податкiв; витрати на утримання орендованих примiщень;
- фiнансовi витрати: в частинi тих, що пiдлягають капiталiзацiї, нарахованi/сплаченi проценти за користування запозиченими коштами включати в собiвартiсть квалiфiкацiйних активiв, у вiдповiдностi iз положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;
- витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з використанням рахункiв 8 та 9 класу.
В податковому облiку:
- в частинi тих, що не пiдлягають капiталiзацiї, нарахованi/сплаченi проценти, вiдповiдно до п.п. 138.10.5 Податкового кодексу України включати у валовi витрати пiдприємства;
- встановити порядок накопичення про валовi доходи та валовi витрати iз застосуванням рахункiв класу 7 - для облiку доходiв та рахункiв класу 9 - для облiку валових витрат;
- враховувати придбанi МНМА та малоцiннi швидкозношуючi предмети, як витрати на придбання матерiальних активiв за правилами, встановленими п.п. 13.10.2, п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу України.
Iнвентаризацiю проводити щорiчно.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
про результати перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група»
за станом на 31.12.2012.
До Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку,
керiвництву товариства.
Висновок щодо фiнансового звiту.
Нами проведена на пiдставi договору №2/2013 вiд 06.02.2013 аудиторська перевiрка фiнансового звiту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група», який включає баланс (форма № 1), звiт про фiнансовi результати (форма № 2), звiт про рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма № 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за перiод 2012 рiк, станом на 31.12.2012 року.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку i достовiрне надання цього фiнансового звiту вiдповiдно до стандартiв з фiнансової звiтностi України, вiдповiдальнiсть за первинну облiкову документацiю i фiнансову звiтнiсть несе керiвництво. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження i використання системи внутрiшнього контролю щодо пiдготовки i достовiрного надання фiнансового звiту, що не мiстить iстотних спотворень в результатi шахрайства або помилки, вибiр та вживання вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора.
До обов'язку аудитора входить надання висновку щодо цього фiнансового звiту на основi результату нашої аудиторської перевiрки. Нами проведена аудиторська перевiрка вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в Українi у якостi нацiональних, Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р. ДКЦПФР «Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006 р., Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 р. ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)». Мiжнароднi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання перевiрки для отримання достатньої упевненостi, що фiнансовий звiт не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур належить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансового звiту внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi прийнятих облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що нами отриманi достатнi й вiдповiднi аудиторськi докази для вислову думки аудитора.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У бухгалтерському облiку ТОВ «Кримська юридична група» вiдображенi iнвестицiї у статутний капiтал ТОВ «Санаторий «Морской уголок» в розмiрi 10 791 т.грн. (82 вiдсотки), ТОВ «Грандiнвест» в розмiрi 866 т.грн (72 вiдсотки) i ТОВ «Гамбит –С» в розмiрi 5 000 т.грн. (98,34 вiдсотки), всього на суму 16 657 т. грн., вартiсть яких врахована за собiвартiстю. ПСБО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» передбачає, що облiк iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства ведеться за методом участi в капiталi або за справедливою вартiстю. Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiї ТОВ «Кримська юридична група» у статутному капiталi ТОВ «Грандiнвест» на 31.12.2012 року, оскiльки нам не був наданий доступ до фiнансової iнформацiї зазначеної компанiї та вiдсутня iнформацiя про справедливу вартiсть iнвестицiї. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначеної суми. Нами отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiї ТОВ «Кримська юридична група» у статутному капiталi ТОВ «Санаторий «Морской уголок» яка складає на 31.12.12 року 9 355 т.грн., що призвело до завищення активiв пiдприємства на суму 1 436 т.грн. яка є iстотною, вiдповiдно збитки товариства збiльшаться на 1 436 т.грн. Таким чином, фiнансовий результат за 2012 рiк складає збиток 10 351 грн., що приводить до збiльшення розмiру непокритого збитку 107 401 т.грн., замiсть 105 965 т.грн. i вiдповiдно до зменшення валюти балансу до 468 546 т.грн. замiсть 469 982 т.грн. Аудитори також не приймали участi в iнвентаризацiї, оскiльки перiод iнвентаризацiї передував перiоду перевiрки.


Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, якi викладенi в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно вiдображує у всiх iстотних аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група» станом на 31 грудня 2012 р.
1. Опис суб'єкта перевiрки.
Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група»
Код ОКПО
32177846
Органiзацiйно – правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
№ свiдоцтва держ. реєстрацiї i дата видачi, орган який видав свiдоцтво
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 146397, дата реєстрацiї 19.09.2002 р. Виконавчим комiтетом Сiмферопольської мiської Ради АРК
Мiсцезнаходження, юридична адреса
95017 АРК , м. Сiмферополь, вул. Київська, буд.2/79,офiс 902
Телефон
656021327
Розрахунковий рахунок
26003301070301
МФО
384652
Найменування банку
фiлiя АБ «Пiвденний» у м. Сiмферополь
Кiлькiсть тих, що працюють
81
Основний вид дiяльностi
Будiвництво житлових та нежитлових будiвель

2. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
Найменування
Приватне пiдприємство «Ленд -аудит»
Код ОКПО
32468271
Органiзацiйно – правова форма
Приватне пiдприємство
№ свiдоцтва и дата включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3201 от 29 травня 2003 р., термiн чинностi Свiдоцтва продовжено вiд 24 квiтня 2008 року до 23 квiтня 2013 року
Мiсцезнаходження, юридична адреса
95034 АРК , м. Сiмферополь, вул. Б.Хмельницького \ вул. Генерала Попова буд.18/5,офiс 7
Телефон
0652-62-02-75
3. Стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.
3.1 Форма ведення бухгалтерського облiку журнально – ордерна.
3.2 Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ведеться iз дотриманим вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996- 14 вiд 16.07.99р., Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. Тестування бухгалтерського облiку аудитор виконав виходячи з того, що бухгалтерський облiк є впорядкованою системою узагальнення iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, засновану на суцiльному i безперервному документуваннi всiх господарських операцiй, що вiдбуваються в дiяльностi пiдприємств. Тiльки документованi на пiдставi первинних бухгалтерських документiв господарськi операцiї, занесенi в накопичувальнi систематизованi регiстри, вважаються вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-14 вiд 16.07.99р. бухгалтерським облiком, на пiдставi якого складаються всi види звiтностi, у тому числi фiнансова i податкова.
3.3 Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ведеться у вiдповiдностi до наказу №1 вiд 01.01.2012 року про облiкову полiтику.
3.4 Бухгалтерський облiк автоматизований, iз застосуванням спецiалiзованої комп’ютерної програми 1 С бухгалтерiя.
4. Статутний капiтал.
4.1 Товариство створене у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю згiдно з рiшенням засновникiв та зареєстроване Виконавчим комiтетом Київської районної ради м. Сiмферополя. Згiдно зi Статутом учасниками товариства є:
• Компанiя Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед 99,99 % Статутного капiталу або 12 647,9 т.грн.;
• ТОВ «Асторiя –Груп» 0,01 % Статутного капiталу або 1 т.грн..
4.2 Статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кримська юридична група» станом на 31 грудня 2012 р. сформований не повнiстю в сумi 12 648,9 т.грн., заборгованiсть з формування статутного фонду в бухгалтерському облiку встановлена у сумi 755 т.грн.
5. Облiк основних засобiв та їх зносу, нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицiї, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть.
5.1 Наявнiсть власних основних засобiв за даними балансу на 31.12.2012:
• за первiсною вартiстю - 24 552 т. грн.
• за залишковою вартiстю - 14 550 т. грн.
За перiод, що перевiряється, придбання основних засобiв встановлено на суму 484 т. грн.
За перiод, що перевiряється, вибуття основних засобiв не було.
Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 10.12.12, аудитор участi в iнвентаризацiї не приймав, оскiльки iнвентаризацiя i перiод перевiрки не спiвпадали у часi, за даними пiдприємства розбiжностi у даних облiку та наявностi не встановлено.
При перевiрцi встановлено, що метод амортизацiї основних засобiв є прямолiнiйним. При перевiрцi нарахування амортизацiї встановленi помилки, сума яких визнана неiстотною.
5.2 У складi нематерiальних активiв на 31.12.12 вiдображенi комп’ютернi програми:
за первiсною вартiстю - 54 т. грн.
за залишковою вартiстю - 15 т. грн
5.3 У складi незавершених капiтальних iнвестицiї на 31.12.12 вiдображена сума 325 798 т.грн.:
• невведенi в експлуатацiю основнi засоби в сумi 22 249 т.грн. для житлового комплексу «Бриз», оздоровчого комплексу Гранд Круiз;
• незавершене капiтальне будiвництво 302 370 т.грн., сума складає будiвництво житлового комплексу «Бриз»,оздоровчого комплексу Гранд Круiз.
• 5.4 У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй на 31.12.12 вiдображена сума 16 657 т.грн. :
• внесок у статутний капiтал ТОВ «Санаторий «Морской уголок» на суму 10 791 т.грн., що складає 82% вiд суми усього статутного капiталу;
• внесок у статутний капiтал ТОВ «Грандiнвест» на суму 866 т.грн., що складає 75% вiд суми усього статутного капiталу;
• внесок статутний капiтал ТОВ «Гамбит –С» на суму 5 000 т.грн., що складає 98,34 % вiд суми усього статутного капiталу.
У бухгалтерському облiку довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю. У зв’язку iз тим, що iнвестицiї внесенi в асоцiйованi пiдприємства, у вiдповiдностi до п. 11 ПСБО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», слiд вести облiк за методом участi в капiталi.
Ми не мали змоги отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiї ТОВ «Кримська юридична група» у статутному капiталi ТОВ «Грандiнвест» на 31.12.2012 року, оскiльки нам не був наданий доступ до фiнансової iнформацiї зазначеної компанiї та вiдсутня iнформацiя про справедливу вартiсть iнвестицiї. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначеної суми. Нами отримати достатнi й належнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi iнвестицiї ТОВ «Кримська юридична група» у статутному капiталi ТОВ «Санаторий «Морской уголок» яка складає на 31.12.12 року 9 355 т.грн., що привело до звiщення довгострокових фiнансових iнвестицiй на 31.12.12 т.грн. на суму 1 436 т.грн.
5.9 У складi довгострокової дебiторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть з поворотної фiнансової допомоги у сумi 7 152 т.грн.
6. Облiк матерiальних запасiв.
6.1 У балансi на 31.12.2012 р. вiдображенi матерiальнi запаси :
• Виробничi запаси - 3 394 т. грн.
• Поточнi бiологiчнi активи - 59 т. грн.
Iнвентаризацiя матерiальних запасiв проводилась на 10.12.12, аудитор участi в iнвентаризацiї не приймав, оскiльки iнвентаризацiя i перiод перевiрки не спiвпадали у часi.
7.Облiк грошових коштiв i розрахункiв.
7.1 Облiк касових операцiй, залишкiв каси вiдповiдає нормативам витрат на поточнi потреби i Правилам ведення касових операцiй, затвердженим НБУ, при вибiрковiй перевiрцi касових документiв порушень не встановлено.
7.2 Ведення операцiй на розрахункових рахунках банкiв вiдповiдає Положенню про безготiвковi розрахунки в господарському оборотi України, затвердженому НБУ.
Залишок на рахунках 31 «Рахунки в банках» на 31.12.2012 склав 9 890 т. грн., у тому числi на депозитному рахунку 8 002 т.грн.
7.3 При вибiрковiй перевiрцi авансових звiтiв порушень не встановлено.
7.4 Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги вiдповiдають вимогам стандарту бухгалтерського облiку № 10 «Дебiторська заборгованiсть».
7.5 Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду на 31.12.2012 склала за даними балансу:
• Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 32 135 т. грн.
• Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(ПДВ)– 45 958 т. грн.
• Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 10 636 т.грн.
Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не створювався вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику.
7.6 У складi iнших оборотних активiв на 31.12.2012 вiдображена сума 3 696 т.грн., при перевiрцi встановлено їх завищення на суму 454,8 т. грн., сума яких визнана неiстотною.
7.8 Витрати майбутнiх перiодiв на 31.12.2012 вiдображенi у сумi 33 т.грн.

8. Власний капiтал.
8.1 Власний капiтал склав на 31.12.2012 за даними балансу:
• Статутний капiтал - 12 649 т.грн.
• Збиток - - 105 965 т. грн.
• Неоплачений капiтал - -755 т.грн.
• Разом - - 94 071 т. грн.
с урахуванням нашої умовно – позитивної думкую складає разом – 95 507 т.грн.
Власний капiтал на 01.01.2012 року був скорегований на суму 46 398 т.грн. за рахунок змiни облiкової полiтики з вiдображення у складi капiтальних витрат вiдсоткiв за кредити на будiвництво житлового комплексу «Бриз»,оздоровчого комплексу Гранд Круiз.

9. Облiк зобов'язань.
9.1 Облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам стандарту бухгалтерського облiку № 11 «Зобов'язання».
9.2 Склад и структура довгострокових зобов'язань на 31.12.2012 :
• Довгостроковi кредити банкiв – 137 831 т.грн.
• Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання – 379 176 т.грн.
• Iншi довгостроковi зобов'язання - 1 104т.грн.
• Разом – 518 111 т.грн.
9.3 Склад i структура поточних зобов'язань за даними балансу на 31.12.2012:
• Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2 062 т. грн.
• Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом -21 т. грн.
• Поточнi зобов'язання зi страхування - 44 т.грн.
• Поточнi зобов'язання з оплати працi – 118 т.грн.
• Iнша поточнi зобов'язання - 43 697 т. грн.
• Разом - 45 942 т. грн.

10. Облiк реалiзацiї i фiнансових результатiв.
10.1 Доход вiд реалiзацiї продукцiї……………….................................. 7 107 т. грн.
10.2 Податок на додану вартiсть……………………….......................... 1 185 т. грн.
10.3 Iншi вирахування з доходу………………………………………….3 т.грн.
10.4 Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї…………………………….. 5 919 т.грн.
10.5 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї………………………………. 1515 т.грн.
10.6 Валовий прибуток…......................................................................... 4 404 т. грн.
10.7 Iншi операцiйнi доходи…………………………………………….. 6 446 т. грн.
10.8 Адмiнiстративнi витрати…………………………………………… 7 093 т. грн.
10.9 Iншi операцiйнi витрати…………………………………………….. 2 956 т. грн.
10.10 Прибуток ……………….……………………………………………801 т. грн.
10.11 Iншi фiнансовi доходи………..........................................................11 190 т. грн.
10.12 Iншi доходи………...........................................................................6 222 т. грн.
10.13 Фiнансовi витрати……………………………………………………27 033 т.грн.
10.14 Iншi витрати…………….....................................................................95 т. грн.
10.15 Збиток ………….…………………………………………………….. 8 915 т. грн.
с урахуванням нашої умовно – позитивної думкую збиток складає 10 351 т.грн.
10.16 Визначення доходу вiд реалiзацiї товарiв i послуг вiдповiдає вимогам стандарту бухгалтерського облiку № 15 «Доходи».


11. Розкриття iнформацiї про подiї, якi могли вплинути на фiнансово – господарський стан i привести до змiни вартостi цiнних паперiв.
11.1. На пiдприємствi не мали мiсце подiї, якi вiдносяться до особливої iнформацiї згiдно зi статтею 41 Закону Українi «Про цiннi папери i фондовий ринок», якi могли вплинути на фiнансово – господарський стан пiдприємства.
12. Розрахунок чистих активiв на дату складання балансу.
12.1 Розрахунок чистих активiв с урахуванням нашої умовно – позитивної думкую складає:
Найменування показника на 31.12.2011, т. грн. на 31.12.2012, т.грн.

Активи:
Нематерiальнi активи 15
Незавершене будiвництво 400233 325 798
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 15113 14 550
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 11657 15 221
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 9174 7 152
Запаси 2877 3 453
Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи , послуги, з бюджетом, iнша поточна дебiторська заборгованiсть 78068 88 729
Грошовi кошти в нацiональнiй та iноземнiй валютi 39506 9 899
Iншi оборотнi активи 2797 3 696
Витрати майбутнiх перiодiв 23 33
Всього активи 559448 468 546
Зобов'язання
Довгостроковi зобов'язання 518654 518111
Кредиторська заборгованiсть за товари, послуги 3194 2062
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 9 21
зi страхування 44
з оплати працi 118
iншi поточнi зобов'язання 124627 43697
Всього зобов'язання 646484 564053
Чистi активи (всього активи - всього зобов'язання) -87036 -95507
Всього статутний капiтал 10014 12649
12.1 Розкриття допомiжної iнформацiї про емiтента стосовно Рiшення № 1360 вiд 29.09.2011 р. ДКЦПФР «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)».
12.1 Суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається НКЦПФР не виявлено.
12.2 Щодо виконаних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» за результатом виконаних аудиторських процедур у 2012 роцi не встановлено.
12.3 Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiднi аудиторськi процедури проведенi, ризики не виявленi.
Аудитор Мальцева О.А.
(сертифiкат аудитора серiя А № 005467
вирiшення АПУ № 125 вiд 22.07.03 р.
продовжений вирiшенням АПУ
№ 191\2 вiд 26.06.08 р до 22.07.13 р.)
Директор ПП «Ленд-аудит»
аудитор Мiшур Г.Г.
(сертифiкат аудитора серiя А № 004575
вирiшення АПУ № 99 вiд 23.02.01 р.
продовжений вирiшенням АПУ
№ 144/5 вiд 27.01.05 р. до 23.02.10 р. ,
продовжений вирiшенням АПУ
№ 210/4 вiд 28.01.10р. до 23.02.15 р.).
Дата аудиторського висновку 05.04.2013 р.
Адреса 95 034 м. Сiмферополь, вул. Б. Хмельницького 18/5, оф.7

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Галуззю дiяльностi Емiтента є органiзацiя та управлiння iнвестицiйними проектами, пошук та практична реалiзацiя основних фiнансових схем, включаючи повне iнвестування проектiв вiд iдеї до введення в експлуатацiю об`єкта i його подальшої експлуатацiї; девелопмент (реалiзацiя проекту з поєднанням архiтектурних та рiелторських рiшень); консалтингова дiяльнiсть у сферi iнвестицiй i маркетингу проектiв нерухомостi та туризму. Галузь зберiгає тенденцiю розвитку, збiльшення об`ємiв iнвестицiй та пропозицiй їх розмiщення.
Господарьска дiяльнiсть ТОВ "Кримьска Юридична Група" протягом року повязана iз будiвництвом двох об`єктiв:
- Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель", який розташований у м. Алушта, вул. Набережна, 24 на 500 мiсць з категорiєю 4 зiрки;
- Житловий комплекс "Брiз", який розташований у м. Алушта, вул. Жовтнєва, в районi житлового будинку № 32 - 16 поверхiв iз офiсними примiщеннями та паркiнгом.
До моменту реалiзацiї зазначених проектiв Товариство не брало участi в iнвестицiйно-будiвельних проектах.
З метою реалiзацiї вищезазначених проектiв Товариством отриманi усi необхiднi дозволи та узгодження, вирiшенi питання з орендою земельних дiлянок, розроблена уся необхiдна технiчна та проектна документацiя.
Пiдготовчi роботи на об`єктi Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель" розпочатi в 4 кварталi 2005р., на об`єктi Житловий комплекс "Брiз" - у 4 кварталi 2006р.
Особливостi будiвництва:
1) Житловий комплекс "Брiз" - 16-поверховий будинок, розташований у м. Алушта, вул. Жовтнева в районi житлового будинку № 32. Будинок є комплексом, що включає офiснi примiщення та паркiнг. Будiвництво будинку ведеться за монолiтно-каркасною технологiєю, з використанням сировинних матерiалiв найвищої якостi. Весь технологiчний процес вiдстежується фахiвцями служби замовника, усi матерiали, що використовуються, мають вiдповiднi сертифiкати.
Пiсля заврешення будiвництва плануються наступнi показники:
- загальна кiлькiсть квартир - 265 шт. загальною площею 20690,1 кв.м.;
- загальна кiлькiсть машиномiсць - 105 шт.;
- загальна площа офiсних примiщень 1569,0 кв.м.
2) Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель" - одинадцятиповерховий комплекс, що створюється з урахуванням новiтнiх технологiй i пiдходить для вiдпочинку круглий рiк. Одночасно комплекс може прийняти до 500 чоловiк, 162 стандартних та 51 номер класу люкс. У комплексi передбачений ресторан на 300 мiсць iз вiдкритою терасою, розташований на третьому поверсi; VIP-ресторан на 70 мiсць, розташований на 11-ому поверсi, а також кiлька барiв та кафе. Також в комплексi передбачена оздоровча база (спортивнi майданчики для гри в футбол, волейбол та iн. з прокатом спортивного iнвентаря); СПА-центр iз питомою кiлькiстю рiзноманiтних прцедур та послуг; розвинута iнфраструктура та велика оздоблена пляжна зона.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом 8 останнiх рокiв (2005р. - 2012р.) ТОВ "Кримська Юридична Група" були придбанi наступнi основнi активи:
2005р. - придбанi акцiї ЗАТ "Санаторiй "Морський куточок" на суму 10114,4 тис. грн.; придбана незавершена будiвництвом будiвля у м. Алушта, вул. Набережна, 24 вартiстю 1800,0 тис. грн.;
2006р. - офiсне примiщення, розташоване у м. Алушта, вул. Глазкрицького, 12 вартiстю 980,8 тис. грн.; обладнання та апаратура вартiстю 71,5 тис. грн.; придбанi акцiї ЗАТ "Санаторiй "Алушта" на суму 10170,0 тис. грн.
2007р. - проведена реконструкцiя придбаного офiсного примiщення на суму 17883,8 тис. грн.; придбано обладнання та инвентар вартiстю 580,4 тис. грн.; придбана комп`ютерна технiка вартiстю 237,7 тис. грн. та меблi для офiсу вартiстю 2269,1 тис. грн.; придбанi 2 автомобiлi на загальну суму 591,3 тис. грн.; здiйснений внесок в Статутний капiтал ТОВ "Кордон-С" - 65,0 тис. грн.
2008р. - придбанi акцiї ЗАТ "Санаторiй "Морський куточок" на суму 665,6 тис. грн.; здiйснений внесок в Статутний капiтал ТОВ "Кордон-С" в сумi 34,0 тис. грн.; здiйснений внесок в Статутний капiтал ТОВ "Градiнвест" в сумi 834,5 тис. грн.; придбанi iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ "Брiз" на суму 27757,1 тис. грн.;
2009р. -2010р. - здiйснений продаж часток у статутному капiталi ТОВ "Санаторiй "Алушта" (75,1% Статутного капiталу) на суму 10198,5 грн., та частки у Статутному капiталi ТОВ "Кордон-С" (100%) на суму 100 тис. грн.
2012р. - придбанi корпоративнi права ТОВ "Гамбiт-С" на суму 5000 тис. грн., що становить 98,34% Статутного капiталу. Протягом 2012р. здiйснений внесок до Статутного капiталу ТОВ "Гамбiт-С" в сумi 88,5 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До складу основних засобiв Товариства зараховуються об`єкти строком використання понад 1 рiк i вартiстю понад 1000 грн.
На балансi Товариства станом на звiтну дату облiковуються наступнi основнi засоби (мiсце розташування м. Алушта, вул. Глазкрицького, 12):
- адмiнiстративна будiвля /м. Алушта, вул. Глазкрицького, 12/ - остаточна вартiсть 12337 тис. грн.;
- транспортнi засоби - остаточна вартiсть 662 тис. грн.;
- машини та обладнання - 985 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), iншi - 566 тис. грн.
На балансовому рахунку 15 "Капитальнi вкладення" облiковуються:
- незавершене будiвництво до моменту введення в експлутацiю - будiвля (Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель") з урахуванням проведених робот з реконструкцiї - 182,18 тис. грн. В 2015р. планується завершити будiвництво Оздоровчого комплексу та ввести його в експлуатацiю;
- витрати на об`єктi Житловий комплекс "Брiз" - 141,6 тис. грн. В 2013р. планується завершити будiвництво Житлового комплексу "Брiз".
Ступiнь та умови використання основних засобiв:
Об`єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Все обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi.
Протягом 2012р. Товариство орендувало офiсне примiщення в м. Сiмферополi по вул. Куйбишева/ Київська, б. 2/79, оф. 902 - оперативна оренда за договором оренди.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Будiвництво житлових будiвель пiдвищеної комфортностi, є досить специфiчним видом будiвництва, розвиток якого пов`язаний з тенденцiями в розвитку нацiональної економiки та зростанням платоспроможностi населення.
Тiльки в умовах стабiльного зростання економiчних показникiв та за умови стабiльної полiтичної ситуацiї в країнi з`являється достатнiй попит на ринку елiтної нерухомостi, що робить її будiвництво економiчно обгрунтованим.
Можливi фактори ризику в дiяльностi Емiтента можна роздiлити на такi основнi групи:
- Макроекономiчнi - пов`язанi з нестiйкiстю економiчної системи України: це податковi, iнфляцiйнi, валютнi та фiнансовi ризики країни;
- Мiкроекономiчнi - пов`язанi з фiнансовим станом та iнвестицiйною привабливiстю компанiї, її часткою на ринку будiвництва;
- Виробничi - проектнi проблеми, пов`язанi з розробкою i виконанням конкретного проекту будiвництва будь-якого об`єкту, технiчнi проблеми, пов`язанi з органiзацiєю виробництва, квалiфiкацiєю персоналу;
- Комерцiйнi - основний ризик у дiяльностi Емiтента, пов`язаний з платоспроможним попитом населення, рентабельнiстю та прибутоквiстю будiвництва;
- Полiтичнi - це ризик адмiнiстративних обмежень пiдприємницької дiяльностi, ризик неузгодження будiвництва будь-якого об`єкту з мiсцевими органами влади;
- Специфiчнi галузевi ризики - поява сучасних конкурентних технологiй будiвництва, яких не застосовує Емiтент;
- Форс-мажорнi ризики - пожежа, аварiї iнженерних мереж, ризик випадкової загибелi або ушкодження матерiалу.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В 2010р. Територiльним Управлiнням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в АР Крим проведена перевiрка ТОВ "Кримська Юридична Група" з питання провадження дiяльностi на ринку цiнних паперiв (емiтента )- акт перевiрки вiд 16.06.2010р. В ходi перевiрки встановлене порушення вимог дiючого законодавства про цiннi папери, яке виразилося у невiдповiдностi вартостi чистих активiв дiючому законодавству. ДКЦБФР винесене Розпорядження № 12-АР вiд 30.06.2010р. про усунення порушень законодавства про цiннi папери в термiн до 01.06.2011р.
Згiдно розпорядження № 250-АР вiд 15.06.2011р. термiн виконання розпорядження № 12-АР вiд 30.06.2010р. подовжений до 31.12.2011р. Розпорядженням № 4-КР-1-Е вiд 29.02.2012р. термiн виконання розпорядження № 12-АР вiд 30.06.2010р. подовжений до 31.12.2012р. Розпорядженням № 172-КР-1-Е вiд 29.12.2012р. термiн виконання розпорядження № 12-АР вiд 30.06.2010р. подовжений до 31.12.2013р.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для забезпечення будiвництва житлового будинку у зв`язку iз законодавчими обмеженнями щодо залучення коштiв вiд iнвесторiв шляхом укладання прямих iнвестицiйних договорiв Товариство були залученi кошти шляхом випуску цiльових облiгацiй без додаткового забезпечення.
Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, спрямованi на фiнансування будiвництва житлового будинку. Джерелом погашення облiгацiй є примiщення квартир, нежитлових примiщень та паркiнгу збудованого житлового комплексу вiдповiдно до параметрiв окремої серiї облiгацiй.
В 2010р. закiнчився термiн погашення цiльових облiгацiй. Цiльовi облiгацiї частково погашенi грошовими коштами по номiнальнiй вартостi, частково шляхом укладення з власниками облiгацiй договорiв мiни на майновi права.
Фiнансування будiвництва Оздоровчого комплексу "Гранд Круiз Отель" здiйснюється шляхом залучення кредитних та запозичених коштiв, випуску процентних облiгацiй (закрита емiсiя) та за рахунок власних коштiв.
В 2012р. Емiтентом доходи отриманi вiд реалiзацiї здавання в оренду примiщень адмiнiстративної будiвлi, технiки та обладнання, надання юридичних та iнших послуг.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Основним договором з будiвництва у 2012р. є договiр генерального пiдряду № 03СЖД вiд 31.10.2006р. з ТОВ "СУ-35" - Генеральний пiдрядник, на виконнання будiвельних робот на об`єктi Житловий комплекс "Брiз". Даний договiр є довгостроковим, тому на кiнець звiтного перiоду є невиконаним.
Також Товариством протягом звiтного перiоду укладалися договора (контракти) на виконання окремих видiв робот (надання послуг) з будiвництва Оздоровчого комплексу "Гранд Круiз Отель".
На звiтну дату ряд договорiв (контрактiв) є незавершеними.
Зважаючи на такi фактори ризику як фiнансово-економiчна криза в країнi, падiння платоспроможного попиту та цiн на ринку нерухомостi, зокрема первинному, зростання цiн на будiвельнi роботи та матерiали, можливi змiни в оподаткуваннi та фiнансово-кредитнiй полiтицi держави, форс-мажорнi обставини та iншi ризики Емiтент не має можливостi надати визначену iнформацiю про очiкуванi прибутки вiд виконання договорiв.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Потягом наступних двох рокiв Емiтент планує реалiзувати проект, щодо будiвництва житлового комплексу "Брiз", який складається з житлових будинкiв (Блок "Б1", Блок "Б2", Блок "Г") та пiдземних стоянок (Блок "А", Блок "В"), за адресою: м. Алушта, вул. Жовтнева, в районi житлового будинку № 32, загальною площею 31437,6 кв.м.; добудувати та ввести в експлуатацiю Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель" з метою подальшого його єксплуатацiєю круглий рiк з метою отримання прибуткiв вiд надання санаторно-курортних послуг, отримання доходiв вiд органiзацiї проведення конференцiй та семинарiв i симпозиумiв.
Принципова стратегiя Емiтента на поточний та наступнi роки полягає в розширеннi масштабiв будiвництва на основi залучення додаткових iнвестицiй, якi будуть спрямованi на фiнансування будiвництва об`єктiв комерцiйної та жилої нерухомостi, вiдведення земельних дiлянок пiд будiвництво та впровадження девелопменту та iнжинiрингу в будiвництвi, розширення ринкiв збуту. Також одним iз головних напрямкiв розвитку господарської дiяльностi Товариства є розширення ринку послуг з вiдпочинку та мережи комплексiв для оздоровлення на Пiвденному узбережжi Криму населення нашої країни та мешканцiв країн близького да далекого закордону.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

ТОВ "Кримська Юридична Група" протягом 2012р. не здiйснювало витрат на дослiдження та розробку.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на звiтну дату ТОВ "Кримська Юридична Група" виступає стороною в наступних судових процесах:
1) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдачi - ДПI в м. Сiмферополi та Державне казначейство в АР Крим - адмiнiстративна справа № 2-а-8734/09/7/0170 / - податкового повiдомлення-рiшення № 0010622301/0 вiд 20.07.2008р., згiдно якого зменшена сума бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть за квiтень 2008р. в сумi 520803 грн. Справа розглядається у Вищому адмiнiстративному судi України.;
2) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2-а-415/10/9/0170/ - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0015922301/0 вiд 21.12.2009р. (донарахованi штрафнi санкцiї з податку на прибуток в сумi 83886 грн.) та податкового повiдомлення-рiшення № 0011841701/0 вiд 22.12.2009р. (нарахованi податковi зобов`язання з податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 3485,62 грн. та штрафнi санкцiї з податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 6971,24 грн.) Податковi повiдомлення-рiшення винесенi за результатами планової документальної перевiрки з питання дотримання вимог податкового та валютного законодавства за перiод з 01.07.2008р. по 30.09.2009р. - акт перевiрки № 934/23-7 вiд 14.12.2009г. Справа розглядається в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим.
3) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2а-12359/10/12/0170 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0015421502/0 вiд 17.09.2010р., яке винесене за результатами невиїзної перевiрки податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за червень 2010р. - акт № 12290/15-2 вiд 16.09.2010р. Позивачем оскаржується зменшення суми бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть в сумi 22444737 грн. Справа розглядається в Севастопольському апеляцiйному адмiнiстративному судi.
4) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2-а-10158/11/0170/1 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0008412301 вiд 09.08.2011р. (зменшено суму вiд`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток в сумi 140640363 грн. та нарахованi штрафнi санкцiї в сумi 1 грн.), податкового повiдомлення-рiшення № 0008422301 вiд 09.08.2011р. (зменшено суму вiд`ємного значення об`єкта оподаткування податком на додану вартiсть в сумi 146247 грн. та застосованi штрафнi санкцiї в сумi 1 грн.), податкового повiдомлення-рiшення № 0008402301 вiд 09.08.2011р. (донараховано податкове зобов`язання з податку на додану вартiсть в сумi 203778 грн. та застосованi штрафнi санкцiї в сумi 50944,5 грн.) та податкового повiдомлення-рiшення № 0009331701 вiд 05.08.2011р. (нарахованi податковi зобов`язання з податку з доходiв фiзичних осiб в сумi 7216,86 грн. та застосованi штрафнi санкцiї в сумi 1805,22 грн.) Податковi повiдомлення-рiшення винесенi за результатами планової документальної перевiрки з питання дотримання вимог податкового та валютного законодавства за перiод з 01.10.2000р. по 31.03.2011р. - акт перевiрки № 9297/23-2 вiд 26.07.2011р. Справа розглядається в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим.
5) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2а-14592/11/0170/12 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0011832301 вiд 14.11.2011р. (донараховано податкове зобов`язання з податку на додану вартiсть в сумi 294070 грн. та застосованi штрафнi санкцiї в сумi 1 грн.), яке винесене за результатами позапланової невиїзної перевiрки з питань взаємовiдносин з ПП "Савол" за травень - червень 2011р. - акт № 15913/23-4 вiд 04.11.2011р. Справу розглянуто в Севастопольському апеляцiйному адмiнiстративному судi - позов задоволений у повному обсязi. На момент надання даного звiту iнформацiя щодо подання касацiйної скарги не надходило.
6) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група" , Вiдповiдач - Кримська митниця - адмiнiстративна справа № 2а-/10/18/0170 - оскарження в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим податкового повiдомлення № 54 вiд 27.12.2010р. (донараховано податкове зобов`язання з податку на додану вартiсть в сумi 28258,34 грн. та застосованi штрафнi санкцiї в сумi 1412,92 грн. Справа розглядається в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим.
7) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2а-1092/12/0170/5 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № вiд р. - зменшеннi збитки станом на початок 2 кварталу 2011р. на суму 116145143 грн. Справу розглянуто в Севастопольському апеляцiйному адмiнiстративному судi - позов задоволений у повному обсязi. На момент надання даного звiту iнформацiя щодо подання касацiйної скарги не надходило.
8) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2а-1981/12/0170/11 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0014362301 вiд 08.02.2012р. - зменшення вiд`ємного значення з ПДВ на суму 9261094 грн. Справа розглядається в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим.
9) Позивач - ТОВ "Кримська Юридична Група", Вiдповiдач - ДПI в м. Сiмферополi - адмiнiстративна справа № 2а-12789/12/0170/19 - оскарження податкового повiдомлення-рiшення № 0007532204 вiд 02.11.2012р. - зменшення вiд`ємного значення з податку на прибуток на суму 69644349 грн.; податкового повiдомлення-рiшення - № 0007522204 вiд 02.11.2012р. - донарахований податок на прибуток в сумi 334 грн. та штрафнi санкцiї в сумi 167 грн.; податкового повiдомлення-рiшення № 0007542204 вiд 02.11.2012р. - зменшення вiд`ємного значення ПДВ в сумi 9733328 грн.; податкового повiдомлення-рiшення№ 0019001702 вiд 02.11.2012р. - донарахований податок з доходiв фiзичних осiб в сумi 15798,74 грн. та штрафнi санкцiї в сумi 1683,1 грн. Справа розглядається в Окружному адмiнiстративному судi АР Крим.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

ТОВ "Кримська Юридична Група" протягом останнiх 5-х рокiв в результатi господарсько-фiнансової дiяльностi:
- придбане офiсне примiщення, розташоване у м. Алушта, вул. Глазкрицького, 12 вартiстю 980,8 тис. грн.;
- здiйсненi фiнансовi iнвестицiї - внески в Статутний капiтал наступних пiдприємств - ТОВ "Кордон-С" - 100,0 тис. грн., ТОВ "Градiнвест" в сумi 834,5 тис. грн., ТОВ "Гамбiт-С" в сумi грн., придбанi акцiї ЗАТ "Санаторiй "Алушта" на суму 10170,0 тис. грн. та акцiї ЗАТ "Санаторiй "Морський куточок" на суму 10780,0 тис. грн.;
- випущенi цiльовi iменнi безпроцентнi облiгацiї без додаткового забезпечення у кiлькостi 1995435 шт. на суму 86974332 грн.;
- придбанi iнвестицiйнi сертифiкати ПIФ "Брiз" на суму 27757,1 тис. грн.;
- випущенi процентнi облiгацiї (закрита емiсiя) у кiлькостi 70000 шт. номiнальною вартiстю 1000 грн. кожна на суму 70000000 грн.;
- здiйснюється будiвництво Оздоровчого комплексу "Гранд Круiз Отель" на 500 мiсць з широким спектром послуг з вiдпочинку та оздоровлення;
- здiйснює фiнансування будiвництва Житлового комплексу "Брiз" з офiсними примiщеннями та паркiнгом.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

13022.000

14550.000

0.000

0.000

15113.000

14550.000

будівлі та споруди

13022.000

12337.000

0.000

0.000

13022.000

12337.000

машини та обладнання

1111.000

985.000

0.000

0.000

1111.000

985.000

транспортні засоби

293.000

662.000

0.000

0.000

293.000

662.000

інші

687.000

566.000

0.000

0.000

687.000

566.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

15113.000

14550.000

0.000

0.000

15113.000

14550.000

Опис

До складу основних засобiв зараховуються об`єкти строком використання понад 1 рiк вартiстю понад 1000 грн. На початок 2012р. на балансi Товариства облiковуються наступнi основнi засоби залишковою вартiстю 16201 тис. грн.: - будiвлi та споруди - 13022 тис. грн.; - машини та обладнання - 1111 тис. грн.; - транспортнi засоби - 293 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та iншi - 687 тис. грн. В 2012р. вибуття основних засобiв не вiдбувалося. В 2012р. придбаний транспортний засiб первiсною вартiстю 426 тис. грн. Переоцiнки та уцiнки основних засобiв у 2012р. Товариством не проводилося. Сума накопиченого зносу станом на 31.12.2012р. склала 989 тис. грн. На кiнець 2012р. на балансi Товариства облiковуються наступнi основнi засоби залишковою вартiстю 14550 тис. грн.: - будiвлi та споруди - 12337 тис. грн.; - машини та обладнання - 985 тис. грн.; - транспортнi засоби - 662 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) та iншi - 566 тис. грн. Умови використання основних засобiв: Об`єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї та зберiгання обладнання. Все обладнання пiдтримується у нормальному технiчному станi. Нарахування зносу основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснювалося по нормах i методу, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї Закону вiд 22.05.1997р. № 283/97-ВР, Податковому кодексу України вiд 02.12.2010р. та у вiдповiдностi зi ст. 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби". У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв проводилася станом на 10.12.2012р. згiдно з наказом по Товариству № 77-П вiд 01.12.2012р. За результатами проведених iнвентаризацiй розбiгiв в облику основних засобiв не виявлено. Сума втрат вiд зменшення корисностi не визначалася. Основнi засоби за рахунок цiлових фiнансування не придбавалися. Обмежень на використання основних засобiв немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-94071.000

-133434.000

Статутний капітал (тис. грн.)

12649.000

10014.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

11894.000

-143448.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв виконано згiдно з "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", прийнятим рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв в зрiвняннi з розмiром статутного капiталу має вiд`мне значення. По зрiвнянню з 2011р. вартiсть чистих активiв зросла на 39363 тис. грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

137831.287

X

X

у тому числі:

 

кредит вiд ВАТ"ВЗНКIФ "Унiбудiнвест" (АКБ Форум

31.01.2008

65900.000

18.000000000000

29.01.2009

кредит вiд ВАТ"ВЗНКIФ "Унiбудiнвест" (АКБ Форум

13.08.2007

39160.000

18.000000000000

19.07.2009

кредит вiд ВАТ"ВЗНКIФ "Унiбудiнвест" (АКБ Форум

13.08.2007

16785.287

12.000000000000

19.07.2009

кредит вiд ВАТ"ВЗНКIФ "Унiбудiнвест" (АКБ Форум

18.04.2008

15986.000

12.500000000000

29.01.2009

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

4917.700

X

X

внесок до Статутного фонду iншої юридичної особи (ТОВ "Гамбiт-С")

06.09.2012

4911.500

X

06.09.2013

внесок до Статутного фонду iншої юридичної особи (ТОВ "Градiнвест")

26.11.2009

6.200

X

26.11.2009

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

380279.674

X

X

Інші зобов'язання

X

41031.736

X

X

Усього зобов'язань

X

564060.397

X

X

Опис:

Заборгованiсть по залучених кредитах уповноважених банкiв в iноземнiй валютi становить в еквiвалентi 32771,287 тис. грн., в нацiональнiй валютi України - 105060,0 тис. грн. Зобов`язання за фiнансовими iнвестицiями складаються iз зобов`язань щодо формування свого внеску до Статутного фонду iнших пiдприємств. Зобов`язання з фiнансової допомоги на зворотнiй основi включають зобов`язання по поверненню залучених позик вiд нерезидентiв - юридичних осiб та iнших юридичних осiб - резидентiв. Iншi зобов`язання складаються iз кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги), по нарахованих процентах за користування запозиченими коштами, вiд операцйї з iноземною валютою та по iнших розрахунках.


14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

13.08.2008

673/2/08

ТОВ "Санаторiй "Алушта"

02651032

Україна Автономна Республіка Крим немає 98500 м. Алушта вул. Глазскрицького, 8

Опис

Згiдно Договору поруки № 16-07-08 от 16.07.2008р. Поручитель зобов`язується перед кожним власником iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ "Кримська Юридична Група" серiї "Y", номiнальною вартiстю 1000 грн., що випущенi вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв учасникiв товариства про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй вiд 16.07.2008р., та пiдлягає реєстрацiї в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (облiгацiї), у повному обсязi солiдарно вiдповiдати за виконання Емiтентом зобов`язань, щодо Облiгацiй. Змiст забезпеченого порукою зобов`язання: виплата вiдсоткового доходу за Облiгацiями в строк та у розмiрi, визначеними в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; погашення Облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення облiгацiй, який затверджений в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; викуп Облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу, який затверджений в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; iншi витрати, пов`язанi iз здiйснення забезпеченої порукою вимоги. В забезпечення зобов`язань ТОВ "Кримська Юридична Група" (Емiтент), якi випливають iз договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 14605Д вiд 10 вересня 2008р. укладений договiр iпотеки вiд 10 вересня 2008р. реєстрацiйний № 2764. Iпотекодателями по якому витупають ТОВ "Санаторiй "Алушта" та ТОВ "Асторiя-Груп". У вiдповiдностi до умов цього договору iпотеки забезпечуються iпотекою зобов`язання , якi випливають з договору купiвлi-продажу та Рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй ТОВ "Кримська Юридична Група", зареєстрованого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 13 серпня 2008р. за № 673/2/08-Т i можуть виникнути у майбутньому за договором купiвлi-продажу та Рiшення. За взаємною згодою Сторiн за рахунок предмету iпотеки забезпечуються усi зазначенi вимоги Iпотекодержателя до Боржника, якi випливають з договору купiвлi-проджау та Рiшення i можуть виникнути у майбутньому в розмiрi не бiльше 93874300 грн. Предметом iпотекi за цим договором є нерухоме майно - будiвлi i споруди санаторiю "Алушта" загальною площею 17261,5 кв.м., якi знаходяться за адресою: Автономна Республiка Крим, м. Алушта, вул. Глазскрицького, 8, а саме: - 80/100 належить Iпотекодателю - ТОВ "Санаторiй "Алушта" на правi власностi згiдно з рiшенням Господарського суду АР Крим, - 20/100 належать Iпотекодателю - ТОВ "Асторiя-Груп" на правi власностi згiдно з договором купiвлi-продажу.

 

13.08.2008

673/2/08

ТОВ "Асторiя-Груп"

34212295

Україна Автономна Республіка Крим немає 95017 м. Сiмферополь пр-т Кiрова, буд. 43-А, кв. 28

Опис

Згiдно Договору поруки № 16-07-08 от 16.07.2008р. Поручитель зобов`язується перед кожним власником iменних вiдсоткових облiгацiй ТОВ "Кримська Юридична Група" серiї "Y", номiнальною вартiстю 1000 грн., що випущенi вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв учасникiв товариства про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй вiд 16.07.2008р., та пiдлягає реєстрацiї в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (облiгацiї), у повному обсязi солiдарно вiдповiдати за виконання Емiтентом зобов`язань, щодо Облiгацiй. Змiст забезпеченого порукою зобов`язання: виплата вiдсоткового доходу за Облiгацiями в строк та у розмiрi, визначеними в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; погашення Облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення облiгацiй, який затверджений в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; викуп Облiгацiй вiдповiдно до порядку викупу, який затверджений в Рiшеннi учасникiв вiд 16.07.2008р.; iншi витрати, пов`язанi iз здiйснення забезпеченої порукою вимоги. В забезпечення зобов`язань ТОВ "Кримська Юридична Група" (Емiтент), якi випливають iз договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 14605Д вiд 10 вересня 2008р. укладений договiр iпотеки вiд 10 вересня 2008р. реєстрацiйний № 2764. Iпотекодателями по якому витупають ТОВ "Санаторiй "Алушта" та ТОВ "Асторiя-Груп". У вiдповiдностi до умов цього договору iпотеки забезпечуються iпотекою зобов`язання , якi випливають з договору купiвлi-продажу та Рiшення про закрите (приватне) розмiщення облiгацiй ТОВ "Кримська Юридична Група", зареєстрованого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 13 серпня 2008р. за № 673/2/08-Т i можуть виникнути у майбутньому за договором купiвлi-продажу та Рiшення. За взаємною згодою Сторiн за рахунок предмету iпотеки забезпечуються усi зазначенi вимоги Iпотекодержателя до Боржника, якi випливають з договору купiвлi-проджау та Рiшення i можуть виникнути у майбутньому в розмiрi не бiльше 93874300 грн. Предметом iпотекi за цим договором є нерухоме майно - будiвлi i споруди санаторiю "Алушта" загальною площею 17261,5 кв.м., якi знаходяться за адресою: Автономна Республiка Крим, м. Алушта, вул. Глазскрицького, 8, а саме: - 80/100 належить Iпотекодателю - ТОВ "Санаторiй "Алушта" на правi власностi згiдно з рiшенням Господарського суду АР Крим, - 20/100 належать Iпотекодателю - ТОВ "Асторiя-Груп" на правi власностi згiдно з договором купiвлi-продажу.

 


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

12.07.2012

17.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.07.2012

02.08.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.08.2012

28.08.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.09.2012

10.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.09.2012

26.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.10.2012

24.10.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.11.2012

21.11.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.12.2012

24.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 04

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

40.21

Середня кількість працівників

83

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/вул. Київська, б. 2/79, оф. 902

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс
на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

15

- первісна вартість

011

36

54

- накопичена амортизація

012

( 36 )

( 39 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

400233

325798

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

15113

14550

- первісна вартість

031

24075

24552

- знос

032

( 8962 )

( 10002 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11657

16657

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

9174

7152

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

436177

364172

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2651

3394

Поточні біологічні активи

110

59

59

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

167

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

26264

32135

- первісна вартість

161

26264

32135

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

39827

45958

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11977

10636

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

39504

9890

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

2

9

Інші оборотні активи

250

2797

3696

Усього за розділом II

260

123248

105777

III. Витрати майбутніх періодів

270

23

33

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

559448

469982

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

10014

12649

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-97050

-105965

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 755 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-87036

-94071

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

233747

137831

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

283803

379176

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

1104

1104

Усього за розділом III

480

518654

518111

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3194

2062

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

9

21

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

0

44

- з оплати праці

580

0

118

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

124627

43697

Усього за розділом IV

620

127830

45942

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

559448

469982

 

Примітки

У складi нематерiальних активiв облiковуються комп`ютернi програми.
У складi незавершених капiтальних iнвестицiях облiковуються:
- невведенi в експлуатацiю основнi засоби;
- незавершене капiтальне будiвництво у Житловий комплекс "Бриз" /м. Алушта/;
- незавершене капiтальне будiвництво в Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель" /м. Алушта/;
- ремонти офiсного примiщення /м. Алушта/;
- невведенi в експлуатацiю необоротнi матерiальнi активи;
- невведенi в експлуатацiю нематерiальнi активи.
У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй вiднесенi внески у Статутнi капiтали iнших пiдприємств.
У складi довгострокової дебiторської заборгованостi вiдображена заборгованiсть з поворотної фiнансової допомоги юридичним та фiзичним особам.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 01 | 04

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

40.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

7107

8569

Податок на додану вартість

015

1185

1387

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 3 )

( 567 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5919

6615

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1515 )

( 2844 )

Валовий:

- прибуток

050

4404

3771

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

6446

126583

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 7093 )

( 6637 )

Витрати на збут

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 2956 )

( 129158 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

801

0

- збиток

105

( 0 )

( 5441 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

11190

153

Інші доходи

130

6222

119

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 27033 )

( 4066 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 95 )

( 92 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 8915 )

( 9327 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 8915 )

( 9327 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 8915 )

( 9327 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

756

1935

Витрати на оплату праці

240

4671

3544

Відрахування на соціальні заходи

250

1734

1440

Амортизація

260

1051

1437

Інші операційни витрати

270

2409

68786

Разом

280

10621

77142

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.00000000

0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.00000000

0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

 

Примітки

У звiтному перiодi доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) отрамана в результатi:
- продажу будiвельних матерiалiв, ;
- надання юридичних та консультацiйних послуг;
- здавання в оренду примiщень та обладнання;
- вiд виконання робот за договорами доручення;
- проценти за товарним кредитом;
- iнша реалiзацiя.
До складу iнших операцiйних доходiв вiднесенi доходи, отриманi вiд операцiй з iноземною валютою.
Фiнансовi витрати складаються iз витрат на виплату процентного доходу по процентних облiгацiях та iншi.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 01 | 03

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

40.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2945

3943

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

11063

1100

Повернення авансів

030

126

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

1

Бюджету податку на додану вартість

040

0

130

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

3244

0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 51531 )

( 52468 )

Авансів

095

( 5231 )

( 6321 )

Повернення авансів

100

( 579 )

( 594 )

Працівникам

105

( 3748 )

( 3544 )

Витрат на відрядження

110

( 60 )

( 43 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 1854 )

( 1440 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 961 )

( 648 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 1454 )

( 2888 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-48040

-62772

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-48040

-62772

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

2392

152

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

3349

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 88 )

( 1500 )

- необоротних активів

250

( 673 )

( 1683 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 1313 )

( 4373 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

318

-4055

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

318

-4055

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

141693

120911

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 123578 )

( 15000 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 0 )

( 968 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

18115

104943

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

18115

104943

Чистий рух коштів за звітній період

400

-29607

38116

Залишок коштів на початок року

410

39506

1390

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

Залишок коштів на кінець року

430

9899

39506

 

Примітки

У звiтному перiодi чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (р. 170) з вiд`ємним значенням у зв`язку з тим, що в основному фiнансування своїх витрат Емiтентом здiйснювалося за рахунок запозичених коштiв, якi надходили за договором позики в iноземнiй валютi вiд нерезидента.

Керівник

В.О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 01 | 03

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

40.21

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

 

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10014

0

0

0

0

-143448

0

0

-133434

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

46398

0

0

46398

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

10014

0

0

0

0

-97050

0

0

-87036

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-8915

0

0

-8915

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

2635

0

0

0

0

0

-755

0

1880

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

2635

0

0

0

0

-8915

-755

0

-7035

Залишок на кінець року

300

12649

0

0

0

0

-105965

-755

0

-94071

 

Примітки

Значення стр. 020 Змiна облiкової полiтики пов`язано iз капiтализацiєю нарахованих/сплачених фiнансових витрат на вiдповiднi квалiфiкацiйнi активи.

Керівник

В. О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских


Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2012 | 01 | 03

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська Юридична Група"

за ЄДРПОУ

32177846

Територія

 

за КОАТУУ

0110136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Орган державного управління

 

за СПОДУ

-

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

40.21

Керівник

В. О. Оникiй

Головний бухгалтер

М.В. Кукарских

 

I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

36

36

18

0

0

0

0

3

0

0

0

54

39

Разом

080

36

36

18

0

0

0

0

3

0

0

0

54

39

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів