Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Оникiй Валерiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2013 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32177846
1.4 Місцезнаходження емітента
95034, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд. 2/79, оф. 902
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
06560 21327 06560 21364
1.6 Електронна поштова адреса емітента
kug2004@list.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці kug.crimea.ua в мережі Інтернет 23.10.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб X
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) X
18. Примітки:
Емiтентом не випускалися акцiї та будь-якi iншi цiннi папери.
Емiтент у звiтному перiодi не займався видами дiяльностi,що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому
Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФ 3).

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 18821050005000429
3.3. Дата державної реєстрації 19.09.2002
3.4. Територія (область) Автономна Республіка Крим
3.5. Місцезнаходження 95034, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. Київська, буд. 2/79, оф. 902
3.6. Статутний капітал (грн.) 12648956.96
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.00
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.00
3.9. Чисельність працівників (чол.) 62
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель, 82.99 надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.н, 46.73 оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
3.11. Органи управління емітента Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв, якi правомочнi приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi. Учасники Товариства: 1) Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед" (Британськi Вiргiнськi Острови) в особi представника Патюти Олега Олексiйовича за довiренiстю Демостенiса Хрисомiласа"; 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асторiя-Груп" (Україна) в особi генерального директора Осiпової Олени Юрiївни.
3.12. Засновники емітента Засновники на момент утворення пiдприємства: 1) Агапова Надiя Володимирiвна; 2) Некомерцiйне партнерство "Об'єднання санаторно-курортних оздоровниць "ТАВРОСС". Учасники з 21.02.2008р.: 1) Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед" (Британськi Вiргiнськi Острови); 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Парангон". Учасники з 27.10.2010р.: 1) Компанiя "Геллонтiер Холдiнгз Лiмiтед" (Британськi Вiргiнськi Острови); 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асторiя-Груп" (Україна).

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оникiй Валерiй Олексiйович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕС 491211 Київський РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму
4.4. Рік народження 1968
4.5. Освіта вища (iнженер-енергетик)
4.6. Стаж керівної роботи (років) 7
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Комерцiйний директор Торгово-енергетичної компанiї "Iтера-Динамо"
4.8. Опис Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада головний бухгалтер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кукарских Майя Володимирiвна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕЕ 259001 Алуштинський МВ ГУ МВС України в Криму
4.4. Рік народження 1978
4.5. Освіта вища (спецiальнiсть "Фiнанси та кредит" квалiфiкацiя економiст)
4.6. Стаж керівної роботи (років) 3
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Товаровед ДП "САВ-АЛ".
4.8. Опис На посадi виконуючого обов`язки головного бухгалтера з 29.01.2010р. - призначена наказом № 2-К вiд 27.01.2010р.
Наказом вiд 01.04.2010р. № 10-К призначена з 01.04.2010р. на посаду головного бухгалтера.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг"
5.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
5.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Верхнiй Вал, б. 72
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво ДКЦПФР № 2
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
5.7. Міжміський код та телефон +38 044 4902550
5.8. Факс +38 044 4902550
5.9. Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi, дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки
5.10. Опис ТОВ "Кримська Юридична Група" у квiтнi 2011р. стало вiдомо про виключення iз Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ "Кредит - Рейтинг" (Рiшення Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15 березня 2011р. № 246).
5.1. Найменування Приватне пiдприємство "Ленд-аудит"
5.2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32468271
5.4. Місцезнаходження АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Б. Хмельницького/вул. Генерала Попова, б. 18/5, оф. 7
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 3201
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2003
5.7. Міжміський код та телефон 0652 620 275
5.8. Факс 0652 620 275
5.9. Вид діяльності аудиторськi послуги
5.10. Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.
5.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
5.4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б Грiнченка, 3
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності лiцензiя АВ № 581322
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
5.7. Міжміський код та телефон +38 044 279 66 51
5.8. Факс +38 044 279 13 22
5.9. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
5.10. Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня.

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.01.2008 12/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 211110 Бездокументарні іменні 8528844.00 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї А - розмiщенi. Облiгацiї серiї А частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 211110 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 15/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 206587 Бездокументарні іменні 834611.80 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї D- розмiщенi. Облiгацiї серiї D погашенi частково грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 206587 шт. облiковуються на рахунку у цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 16/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фонодового ринку цільові 40.40 206587 Бездокументарні іменні 834611.80 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї Е розмiщенi у кiлькостi 10000 шт. Облiгацiї серiї Е погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї серiї Е у кiлькостi 10000 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 18/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 203627 Бездокументарні іменні 8226530.80 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї G - розмiщенi. Облiгацiї серiї G погашенi частково грошовими коштами, частково шляхом передачi майнових прав на житловi примiщення. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 203627 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 19/2/8 Державних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 203628 Бездокументарні іменні 8226571.20 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї Н - розмiщенi. Облiгацiї серiї Н погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 203628 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 21/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 4375 Бездокументарні іменні 176750.00 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї J - розмiщенi. Облiгацiї серiї J погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 4375 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 24/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 4310 Бездокументарні іменні 174124.00 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї М - розмiщенi. Облiгацiї серiї М погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 4310 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 27/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 40.40 4451 Бездокументарні іменні 179820.40 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї Р - розмiщенi. Облiгацiї серiї Р погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 4451 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 30/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку цільові 60600.00 3 Бездокументарні іменні 181800.00 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї S - розмiщенi. Облiгацiї серiї S погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 3 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
23.01.2008 33/2/08 Державна комiсiя з цiних паперiв та фондового ринку цільові 60600.00 32 Бездокументарні іменні 1939200.00 0.00 немає 0.00 30.06.2010
Опис Облiгацiї серiї V - розмiщенi. Облiгацiї серiї V частково погашенi грошовими коштами, частково - шляхом передачi майнових прав на нежитловi примiщення (машиномiсця). Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 32 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента.
13.08.2008 673/2/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.00 70000 Бездокументарні іменні 70000000.00 3.000 наступного дня за останнiм днем вiдсоткового перiо 0.00 09.08.2013
Опис Облiгацiї серiї Y - розмiщенi. Облiгацiї серiї Y погашенi грошовими коштами. Станом на 31.12.2012р. облiгацiї у кiлькостi 70000 шт. облiковуються на рахунку в цiнних паперах Емiтента. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Розпорядженням № 31-КФ-ЗО-О вiд 23.11.2012р. призупинений обiг облiгацiй.

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 65831.287 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
кредит ВАТ"Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест" (АК 13.08.2007 33060.000 18.000 19.07.2009
кредит ВАТ"Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест" (АК 13.08.2007 16785.287 12.000 19.07.2009
кредит ВАТ"Венчурний закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Унiбудiнвест" (АК 18.04.2008 15986.000 12.500 29.01.2009
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 4804.0 X X
внесок до статутного фонду ТОВ "Градiнвест" 26.11.2008 6.200 X 26.11.2009
внесок до статутного фонду ТОВ "Гамбiт-С" 06.09.2012 4797.8 X 29.09.2013
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 438332.605 X X
Інші зобов'язання X 63280.318 X X
Усього зобов'язань X 572248.21 X X
Опис: Заборгованiсть по залучених кредитах уповноважених банкiв в iноземнiй валютi становить в еквiвалентi 32771,29 тис. грн., в нацiональнiй валютi України - 33060 тис. грн.

8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

8.1. Найменування ТОВ "Градiнвест"
8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35693613
8.4. Місцезнаходження м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/Київська, б. 2, оф. 902
8.5. Опис Згiдно Статуту ТОВ "Градiнвест" iз змiнами вiд 26.11.2008р. реєстрацiйний № 18821050001013695 (Протокол Загальних Зборiв Учасникiв вiд 13.11.2008р. № 4) ТОВ "Кримська Юридична Група" є учасником ТОВ "Градiнвест" - внесок складає 872000 грн., що становить 75% Статутного фонду.
8.1. Найменування ТОВ "Гамбiт-С"
8.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33434494
8.4. Місцезнаходження м. Сiмферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, оф.902
8.5. Опис Згiдно Статуту ТОВ "Гамбiт-С" в редакцiї вiд 06.09.2012р. реєстрацiйний № 18821050011003065 (Протокол Загальних Зборiв Учасникiв вiд 26.07.2012р. № 1/12) ТОВ "Кримська Юридична Група" є учасником ТОВ "Гамбiт-С" - внесок складає 5000000 грн., що становить 98,34%.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група" за ЄДРПОУ 32177846
Територія за КОАТУУ 0100000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників 62
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Куйбишева/Київська, буд. 2/79, оф. 902, м. Сiмферополь, Автономна Республiка Крим, 95017
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15 12 0
первісна вартість 1001 54 54 0
накопичена амортизація 1002 39 42 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 325798 331729 0
Основні засоби: 1010 14550 13787 0
первісна вартість 1011 24552 24589 0
знос 1012 10002 10802 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

16657

16657

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 7152 3158 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 364172 365343 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 3394 2731 0
Виробничі запаси 1101 3394 2731 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 59 75 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 32135 34025 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 45958 43929 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 2000 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10636 5927 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9899 5751 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 33 2 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 3696 5483 0
Усього за розділом II 1195 105810 99923 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 469982 465266 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 12649 12649 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -105965 -114826 0
Неоплачений капітал 1425 ( 755 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -94071 -102177 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 137831 65831 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 380280 438333 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 518111 504164 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2062 2239 0
за розрахунками з бюджетом 1620 21 21 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 44 58 0
за розрахунками з оплати праці 1630 118 108 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 43697 60853 0
Усього за розділом IІІ 1695 45942 63279 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 469982 465266 0

Примітки По рядку 1005 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" вiдображенi накопиченi витрати на будiвництво об`єктiв: Житловий комплекс "Брiз" та Оздоровчий комплекс "Гранд Круiз Отель".
По рядку 1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" вiдображенi заявленi суми до бюджетного вiдшкодування та суми вхiдного ПДВ.
Керівник В.О. Оникiй
Головний бухгалтер М.В. Кукарских

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група" за ЄДРПОУ 32177846
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5295 5501
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1162 ) ( 1515 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4133

3986
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2392 3325
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4617 ) ( 5285 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1775 ) ( 1169 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

133

857
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 136 19320
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 9124 ) ( 24173 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 6 ) ( 16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 8861 ) ( 4012 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 8861 ) ( 4012 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -8861 -4012

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 49
Витрати на оплату праці 2505 0 3445
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 1284
Амортизація 2515 0 783
Інші операційні витрати 2520 0 2409
Разом 2550 0 7970

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки По рядку 2000 "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдображенi доходи вiд надання юридичних послуг, послуг iз зберiгання матерiалiв, отримання процентiв за користування товарним кредитом та iн.
По рядку 2250 "Фiнансовi витрати" вiдображається сума нарахованих процентiв за користування запозиченими коштами вiд нерезидентiв по договорах позики.
Керівник В.О. Оникiй
Головний бухгалтер М.В. Кукарских

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група" за ЄДРПОУ 32177846
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2098

2949
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 350 461
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13414 6264
Надходження від повернення авансів 3020 412 61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4738 2774
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 5858 )

( 49761 )
Праці 3105 ( 2494 ) ( 3445 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 876 ) ( 979 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 212 ) ( 237 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 579 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 529 ) ( 587 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10693 -43540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 136 1904
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 1454 ) ( 52 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 975 ) ( 1496 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2293 -356
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 59452 117308
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 72000 100251
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -12548 17057
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4148 -26127
Залишок коштів на початок року 3405 9899 39504
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5751 13377

Примітки У звiтному перiодi чистий рух грошових коштiв (р. 3400) з вiд`ємним значенням у зв`язку з тим, що в основному фiнансування своїх витрат Емiтентом здiйснювалося за рахунок запозичених коштiв, якi надходили за договором позики в iноземнiй валютi вiд нерезидента.
Керівник В.О. Оникiй
Головний бухгалтер М.В. Кукарских

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група" за ЄДРПОУ 32177846
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки У вiдповiдностi iз Нацiональним положеннмя (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73, та облiкової полiтики пiдприємства Емiтентом обраний спосiб складання фiнансової звiтностi, а саме Звiту про рух грошових коштiв за прямим методом. На пiдставi вищевикладеного Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом Емiтентом не заповнюється.
Керівник В.О. Оникiй
Головний бухгалтер М.В. Кукарских

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 10 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримська юридична Група" за ЄДРПОУ 32177846
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12649 0 0 0 -105965 -755 0 -94071
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 12649 0 0 0 -105965 -755 0 -94071
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 12649 0 0 0 -114826 0 0 -102177

Примітки У звiтному перiодi непокритий збиток ТОВ "Кримська Юридична Група" склав 114826 тис. грн. Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн в облiковiй полiтицi Емiтента не вiдбувалося.
Керівник В.О. Оникiй
Головний бухгалтер М.В. Кукарских

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

На момент надання iнформацiї в ЖК "Брiз" збудований повнiстю. ТОВ "Кримська Юридична Група" отриманий Сертифiкат серiї IУ № 164131710292 вiд 20.06.2013р., виданий Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України, яким засвiдчена вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об`єкта: "Коригування проекту початого будiвництва житлового будинку з збiльшенням поверховостi i кiлькостi квартир в районi житлового будинку № 32 по вул. Октябрськiй в м. Алушта".